Utbildning

Mentorprogram

En effektiv metod att utveckla människor är att skapa förutsättningar för fruktbara samtal. En sådan möjlighet är den dialog som kan skapas mellan en person med fler och djupare erfarenheter och en som står i begrepp att ta sina tidiga steg i yrkes- och karriärutvecklingen. Detta kan ske i dialogen mellan mentor och adept. 

Ett mentorprogram består av att flera adepter som träffas i grupp och utbyter erfarenheter samt tränar förmågor i olika lärsituationer. Adepterna matchas med en individuell mentor. Varje adepts bakgrund, framtidsplaner och önskemål analyseras via enkät och intervju och utgör underlag för matchningen. 

Mentorprogram skräddarsys efter organisationens behov.

På förfrågan kan en matchning av mentor till personer i utveckling skapas separat som en del i en utvecklingsplan eller som en möjlighet för en organisation och individ att få till sig kunskaper utifrån – från andra miljöer än den egna sfären.

Utbildning av förändringsledare

Att sätta en organisation i ett gemensamt förändringsläge kan vara ett uppdrag för interna förändringsledare. Genom en  train-the-trainer-utbildning tränas utvalda personer ifrån organisationen i att leda arbetet med att skapa riktig förändring. I utbildningen får deltagarna verktyg och incitament för att på både organisations-, grupp- och individnivå skapa interna och externa förutsättningar för att de planerade förändringarna i uppdraget och dess genomförande blir verklighet.

Utbildningen skräddarsys efter organisationens behov och önskemål.

En transparent organisationskultur

Det är i mellanrummet det händer!

Transparens, genomsiktlighet, gör det lättare att arbeta snabbt och effektivt – då fler vet vad som sker. Till detta bidrar en aktiv dialog – dialoger som kan stärkas och riktas.

Ett effektivt verktyg är spelet Orangino Work – ett spel som stärker gruppens självbild och ökar motivation och förmåga att ge och ta feedback.  Som certifierad handledare för Orangino Work har jag möjlighet till att facilitera aktiviteter som ökar transparens och skapar en gemensam kultur.