Rekrytering och kompetensförsörjning

Chefer och specialister

Jag har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister inom olika branscher, organisationer och sammanhang. Chefsroller som ekonomichef, affärsområdeschef, försäljningschef, HR-chef, rektor, verksamhetschef och andra roller inom privat, ideell och offentlig verksamhet.

Hela eller delar av rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen består av olika delar:

  • behovsanalys och beskrivning av roll/uppdrag,
  • söka kandidater via olika media och/eller via search samt
  • urval inklusive tester och referenstagning.

Ett uppdrag kan levereras som en helhet, men kan också delas in i avgränsade delar. Exempelvis kan man anlita mig till att ge en s k second opinion  på ett antal slutkandidater. Det kan vara särskilt intressant när en eller flera av kandidaterna kommer från den egna organisationen, alltså interna kandidater.

Personbedömning av slutkandidater kan vara en annan del av ett uppdrag. Jag är certifierad användare av tester från Cut-e.

Kompetenskartläggning

I samband med exempelvis förändringar i organisationen eller i dess uppdrag, kan jag medverka genom att kartlägga befintlig kompetens. Kartläggningen kan bestå av djupintervjuer individuellt och/eller i grupp samt av tester eller andra verktyg.

Kartläggningarna skräddarsys alltid för varje specifik grupp och situation.